USŁUGI

KLIENT INDYWIDUALNY

Sprawy rodzinne

sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa.

Sprawy spadkowe

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, testament, dział spadku, zachowek.

Sprawy cywilne

sprawy o zapłatę, odszkodowanie, eksmisję, najem, zasiedzenie, spory sąsiedzkie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

odwołania od rozwiązania umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, wynagrodzenie za pracę, ustalenie wypadku przy pracy, odwołania od decyzji o przyznaniu emerytury / renty.

Sprawy administracyjne

wniosek o wszczęcie postępowania, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, skarga do NSA.

Sprawy karne

obrona podejrzanego (postępowanie przygotowawcze), oskarżonego (postępowanie sądowe), skazanego (postępowanie wykonawcze), zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, sprawy o wydanie wyroku łącznego, wniosek o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary

KLIENT BIZNESOWY

Windykacja należności

Kancelaria świadczy usługi związane z windykacją należności na rzecz przedsiębiorców, obejmujące m.in.: przygotowanie wezwań do zapłaty, przygotowanie pozwu o zapłatę, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Zakres usług obejmuje m.in.: doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych, rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzenie spraw pracowniczych.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Kancelaria zapewnia obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni. Zakres usług obejmuje reprezentację wspólnoty / spółdzielni przed sądem w postępowaniach w sprawie zaskarżenia uchwał właścicieli lokali przez członków wspólnoty, o zapłatę należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną, o sprzedaż lokalu członka wspólnoty w drodze licytacji, o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym członku wspólnoty, sporządzanie i opiniowanie statutów spółdzielni itp.

MEDIACJA

Przybliżę Państwu procedurę mediacji, wskażę korzyści płynące z rozstrzygnięcia sporu w takiej formie, przygotuję wszystkie niezbędne do wszczęcia postępowania mediacyjnego dokumenty, przeprowadzę mediację i dopełnię wszelkich wymogów formalnych, niezbędnych dla zatwierdzenia ugody przez sąd